Titulní stránka
Řešení pro:

VOP

I.        Obecná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ nebo také jen „VOP“) obchodní společnosti Clever Marketing and Web Programming Solutions s.r.o. Limited, odštěpný závod, se sídlem Žitná 562/10, Nové Město 120 00 Praha 2, IČO: 08290806, spisová́ značka: A 79230 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „poskytovatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě obchodní smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „objednatel“). Objednatel může být jak podnikatel, tak také spotřebitel. V případě, že objednatel při objednávce či jiné registraci nesdělí své IČO, má se za to, že je spotřebitelem.
 2. Předmětem smlouvy je obchodní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem, při kterém poskytovatel poskytuje za úplatu službu objednateli. Tato služba je určena veřejnou nabídkou poskytovatele prostřednictvím internetového portálu cleversolutions.cz nebo na základě konkrétní nabídky učiněné poskytovatelem objednateli.
 3. Odesláním registrace k účasti na Kurzu prostřednictvím webových stránek Společnosti (dále jen „Objednávka“) Objednatel souhlasí s těmito VOP a zavazuje se těmito VOP řídit. Jestliže s těmito obchodními podmínkami nesouhlasí, nemůže poskytovatel rezervaci objednatele přijmout. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě.
 4. Rozhodování případných sporů řeší místně příslušné soudy.
 5. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat; o tom vždy minimálně 3 dny dopředu vyrozumí objednatele na e-mailovou adresu objednatele. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Objednatel je oprávněn změny VOP odmítnout a závazek ze smlouvy vypovědět nejpozději do 14 dnů od oznámení změny VOP, v opačném případě se má za to, že se změnou souhlasí. Souhlas se změnou VOP objednatel také vyjadřuje tím, že zahájí čerpání Kurzu a/nebo služeb s Kurzem spojených. Pokud se stane, že některé ustanovení těchto obchodních podmínek nebo v kontextu těchto obchodních podmínek uzavřené smlouvy bude neplatné, neznamená to automaticky neplatnost smlouvy jako celku. Naopak strany jsou povinny zjednat nápravu tím, že si smluvně (dodatkem ke smlouvě) dohodnou nově formulované podmínky tak, aby nové ustanovení respektovalo původní úmysl smluvních stran při uzavírání smlouvy.
 6. Zástupce objednatele nebo jím pověřená osoba k přijetí služby (typicky zaměstnanec, účastník), tj. osoba, která fakticky konzumuje služby poskytovatele (dále jen „účastník“) je objednatelem určena jako osoba oprávněná k přijetí takových služeb. Poskytovatel je oprávněn provádět prezenci účastníků jednotlivých akcí a požadovat stvrzení účasti podpisem účastníka; v opačném případě je oprávněn účastníka odmítnout a služby neposkytnout.
 7. Nabídka a ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost poskytovatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 8. Pokud objednatel objednává produkty poskytovatele prostřednictvím rezervačního systému, který je součástí webových stránek poskytovatele, je objednateli umožněno před odesláním takové objednávky kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky objednatel uvedl. Údaje uvedené v objednávce objednatele pořízené prostřednictvím registračního formuláře jsou poskytovatelem považovány za správné a nezkreslené. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky potvrdí přijetí objednávky potvrzovacím emailem, a to na adresu objednatele, kterou objednatel uvedl při rezervaci.
 9. Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat objednatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Poskytovatel posílá objednateli potvrzení o přijetí objednávky.
 10. Postup při uzavření smlouvy je následující:

 

 • Objednávka objednatele je návrhem smlouvy, smlouva je uzavřena akceptací tohoto návrhu, a to závazným potvrzením objednávky ze strany poskytovatele doručeným prostřednictvím e-mailu objednatele.
 •  
 • Objednávka a závazné potvrzení objednávky ze strany poskytovatele se považují za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohou seznámit. Od tohoto momentu mezi objednatelem a poskytovatelem vznikají vzájemná práva a povinnosti dle těchto VOP a dle smlouvy.
 •  
 • V případě, že objednatel zjistí v závazné akceptaci objednávky chyby, anebo jiné nesrovnalosti, informuje o této skutečnosti neprodleně poskytovatele e-mailem. Změny a doplňky v již učiněné objednávce, ať k nim má dojít před akceptací objednávky poskytovatelem či po této akceptaci, musí být učiněny prostřednictvím e-mailu helena.vykoukalova@cleversolutions.cz; takové změny a doplňky jsou však účinné vůči poskytovateli až po odsouhlasení poskytovatelem.
 •  
 • Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. 
 1. Poskytovatel i objednatel jsou oprávněni kdykoli před zahájením poskytování služby vypovědět smlouvu s okamžitými účinky. Toto ujednání však nemá vliv na účtování storno poplatku ze strany poskytovatele dle bodu III. odst 8. těchto obchodních podmínek.
 2. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání nebo realizaci smlouvy. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením nebo realizací smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednatel sám.
 3. Poskytovatel si vyhrazuje právo k přesunům v termínech v kalendáři akcí. Tato změna však bude vždy projednána s již registrovanými účastníky.

II.       Cena a platební podmínky

 1. Cenu za poskytovatelem poskytnuté produkty a služby stanovenou dle uzavřené smlouvy (dále jen „cena“) může objednatel uhradit poskytovateli následujícími způsoby:
 • bezhotovostně platební kartou,
 • převodem na účet č. 409575002/5500, vedený u společnosti Raiffeisenbank (dále jen „účet poskytovatele“)
  1. V případě úspěšné platby kartou zasílá poskytovatel obratem potvrzení e-mailem spolu s daňovým dokladem. V ostatních případech je součástí licenčního e-mailu zálohová faktura se splatností 10 dnů. Na faktuře jsou uvedeny všechny potřebné́ informace k platbě jako např. číslo účtu poskytovatele, konstantní́ a variabilní symbol, celková́ částka k úhradě včetně̌ DPH atd. Objednávky provedené́ telefonicky nebo e – mailem je možné́ hradit pouze bezhotovostním převodem. V těchto případech bude objednateli zpřístupněn produkt až po řádném a včasném uhrazení fakturované částky, kdy bude platba připsána na účet poskytovatele.
  2. V případě bezhotovostní platby je objednatel povinen uhradit cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek objednatele uhradit cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele nebo splacením ceny v hotovosti nebo uzavřením dohody o splátkovém kalendáři.
  3. Úhrada ceny ze strany objednavatele se realizuje na základě faktury – daňového dokladu a musí proběhnout ve splatnosti tohoto dokladu.
  4. Případné individuální poskytovatelem poskytnuté slevy z ceny konkrétnímu objednateli nelze kombinovat s poskytovatelem veřejně nabízenými slevami prostřednictvím medií a internetu.
  5. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel objednateli po poskytnutí služby a zašle jej na adresu objednatele. Preferována je přitom elektronická forma doručení.
  6. Objednatel není oprávněn požadovat finanční vyrovnání související se svou účastí na seminářích a zkouškách (cestovné, ubytování, ušlý zisk atd.); to platí také v případě účastníka.
  7. Je-li výstupem z poskytnuté služby certifikát o absolvovaném, školení, kurzu apod., je objednatel oprávněn požadovat předání tohoto certifikátu teprve po úplném splacení ceny za poskytnuté služby a po úplném absolvování školení, kurzu apod.

III.        Pořádání, změna či zrušení akce

 1. Zaslané přihlášky jsou závazné, ale nejsou potvrzením místa Organizační informace budou objednateli sděleny spolu s akceptací písemným či telefonickým potvrzením ze strany poskytovatele.
 2. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit akci, a to v následovných případech:
 1. nejpozději 5 dní před konáním akce není-li akce naplněná potřebným množstvím účastníků
 2. z důvodu onemocnění lektora či jiných závažných překážek, znemožňujících lektorovi školit
 3. realizaci akce bude bránit jiná závažná a obtížně překonatelná překážka (např. havárie v místě konání akcie, vyšší moc apod.)
  1. V případě zrušení akce je poskytovatel povinen nabídnout objednatelovi účast na akci v náhradním termínu. Pokud objednatel účast na akci v náhradním termínu nepotvrdí do 2 pracovních dnů od doručení nabídky poskytovatele, má se za to, že účast na náhradním termínu objednatel odmítá. 
  2. Objednatel je však oprávněn požadovat poskytnutí služby v náhradním termínu, a to do 12 kalendářních měsíců ode dne, kdy měla být závazně objednaná služba poskytovatelem poprvé poskytnuta. Poskytovatel nabídne objednateli náhradní termín poskytnutí stejné služby teprve na požádání objednatele, nejpozději však10 pracovních dní před datem, kdy má být služba poskytovatelem poskytnuta.
  3. V případě, že objednatel účast na dalším kurzu odmítá, anebo realizace akce v náhradním termínu není možná, zavazuje se poskytovatel vrátit objednatelovi zpět uhrazenou cenu za akci.
  4. V případě, že objednatel, nebo účastníci nemohou absolvovat akci v objednaném termínu, zavazuje se toto objednatel bez dalšího zdržení oznámit poskytovateli. Poplatky za změnu termínu:
 4. změna termínu déle než 10 dní před konáním akce je bezplatná
 5. změna termínu 7 dní před konáním kurzu podléhá poplatku ve výši 20 % z celkové ceny kurzu
 6. změna termínu 6 a méně dní před konáním kurzu podléhá poplatku ve výši účelně vynaložených nákladů (licenční poplatky, poplatky za materiály, certifikační zkoušku, náklady na lektora, cestovné atd.)
  1. Změnu v osobě účastníka lze provést bezplatně.
  2. Storno poplatky:
 7. objednatel zruší účast v období delším než 30 kalendářních dnů před konáním akce – 0%
 8. objednatel zruší účast v období delším než 21 kalendářních dnů před konáním akce – 50% 
 9. objednatel zruší účast v období kratším než 10 kalendářních dnů před konáním akce – 100%
  1. Poskytovatel vždy potvrzuje objednávku objednatele. Činí tak telefonicky nebo písemně emailem na elektronickou adresu, kterou objednatel v objednávce uvedl.
  2. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní uvádět správně a pravdivě a že je povinen po dobu poskytování služby bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně ve svých osobních údajích. Poskytovatel neručí za případná chybná uvedení osobních údajů objednatele na certifikátech, která vycházela z objednatelem předaných osobních údajů.
  3. Neomluvená absence účastníka poskytované služby (i dočasná) na již zaplacených seminářích či školeních nevede k nároku na vrácení ceny za poskytnutou službu, ani k pozdějším úlevám při případném opakování zkoušek.
  4. Objednatel není oprávněn požadovat po poskytovateli elektronické znění smluvních dokumentů. Objednatel je povinen respektovat, že veškerá smluvní dokumentace v elektronické podobě stejně jako obsah webových stránek je předmětem duševního vlastnictví poskytovatele.

IV.        Ochrana práv duševního vlastnictví

 1. Jakékoliv nedovolené fotografování a nahrávání nebo přenášení zvukového nebo obrazového záznamu, údajů nebo informací je výslovně zakázáno.
 2. Veškeré podklady a materiály poskytnuté v rámci konání Kurzu, které splňují znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou autorskoprávně chráněny. Žádný z podkladů ani jeho část nesmí být bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele jakýmkoliv způsobem objednatelem dále zpracováván, kopírován, rozšiřován, komerčně využíván nebo využíván k veřejným prezentacím. Poskytovatel upozorňuje, že v post-kurzových balíčcích nemusí být poskytnuty veškeré informace, které byly součástí Kurzu. post-kurzové balíčky obsahují pouze ty informace, které je poskytovatel oprávněn poskytovat v rámci post-kurzových balíčků. Poskytovatel tedy neodpovídá za případné neposkytnutí, pravost nebo neúplnost informací, které byly zmíněny na Kurzech, v rámci post-kurzových balíčků.
 3. Poskytovatel v žádném případě nenese odpovědnost vůči objednateli (jako účastníkovi Kurzu) nebo jakékoliv třetí osobě za to, že objednatel bude podklady nebo materiály poskytnuté v rámci konání Kurzu včetně post-kurzových balíčků dále zpracovávat, kopírovat, rozšiřovat, komerčně využívat nebo využívat k veřejným prezentacím.

V.       Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 1. Ochrana osobních údajů objednatele i účastníka je prováděna poskytovatelem ve smyslu právního předpisu pro ochranu osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
 2. V rámci poskytování služeb budou zpracovány osobní údaje, které jsou nezbytné pro registraci mezinárodně akreditované zkoušky, resp. údajů, které jsou nutné pro vydání certifikátu. Jde zejména o údaje, které identifikují absolventa (objednatele), např.: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, údaje poskytnuté účastníkem při prezenci včetně podpisu, telefonní číslo a informace o vyžádaných poptávkách, realizovaných objednávkách (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Poskytovatel zpracovává osobní údaje bez souhlasu objednatele a účastníka pouze za účelem splnění zákonné povinnosti, se souhlasem objednatele nebo účastníka pak za účelem jednání o smlouvě a plnění smlouvy, a z titulu oprávněného zájmu správce dat (přímý marketing vlastních produktů, zasílání obchodních sdělení). Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě.
 4. Osobní údaje poskytovatel zpracovává v závislosti na účelu jejich zpracování po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu a dalších 10 let po zániku posledního smluvního vztahu, nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů.
 5. Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťující maximální ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinnosti, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.
 6. Poskytovatel může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné míře ochrany údajů, jakou poskytuje sám poskytovatel. Údaje tak mohou být předány dodavatelům zajišťujícím pro poskytovatele služby spočívající v rozesílání pošty a doručování zboží, účetní firmě (účetní a daňový poradce).
 7. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní uvádět správně a pravdivě a že je povinen po dobu poskytování služby bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně ve svých osobních údajích. Poskytovatel neručí za případná chybná uvedení osobních údajů objednatele na certifikátech, která vycházela z objednatelem předaných osobních údajů.
 8. Poskytovatel zpracovává osobní údaje také na základě souhlasu objednatele a účastníka, tento souhlas může být kdykoliv odvolán. V případě, kdy dochází ke zpracování vašich údajů na základě oprávněného zájmu, může objednatel nebo účastník proti takovému zpracování vznést námitku. Každé takové podání námitky bude vyhodnoceno; o námitce pro zpracování údajů pro marketingové účely bude vyhověno vždy.

 

VI.        Odstoupení od smlouvy

 

 1. Z důvodu uvedeného v ust. 1837, písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, nelze od Objednávky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Kurzu, k níž Objednávka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.
 2. Pokud odstoupí od závazné objednávky poskytovatel, vrátí poskytovatel objednateli uhrazenou část ceny.
 3. V případě objednávky služeb ve lhůtě kratší jak 14 dní před jejich poskytnutím se služby automaticky považují za služby poskytované na výslovnou žádost objednatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; v takovém případě nemá objednatel právo na odstoupení od smlouvy.
 4. Předchozí odst. 3 platí také v případě dodání digitálního obsahu jinak než na hmotném nosiči dat.
 5. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů bez udání důvodů ode dne uzavření smlouvy, není-li právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů bez udání důvodů vyloučeno dle předchozích ustanovení těchto VOP.

 

 1. Odstoupit od smlouvy může objednatel (spotřebitel i podnikatel) dále ze zákonných důvodů.

 

 1. Objednatel může odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, pokud

 

 • je jednání Poskytovatele v rozporu s těmito obchodními podmínkami, dobrými mravy, porušuje zájmy třetích osob, nebo

 

 • Poskytovatel šíří obsah poptávek jakýmkoli způsobem bez souhlasu Objednatele, nebo

 

 • zasílá nevyžádaná obchodní sdělení nebo nabídku služeb nesouvisejících s obsahem poptávky (nevyžádanou nabídku), nebo

 

 • zneužívá získaných kontaktů k podvodnému podnikání (k páchání trestné činnosti).

 

Toto neplatí v případě bodu VI. odst.3 těchto VOP.

 

 1. Poskytovatel může od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů, pokud

 

 • je jednání Objednavatele v rozporu s těmito obchodními podmínkami, dobrými mravy, porušuje zájmy třetích osob, nebo

 

 • nebyla uhrazena záloha za služby nebo

 

 • došlo ze strany Objednatele ke zneužití poskytování služeb.

 

 1. Objednatel i Poskytovatel jsou povinni odstoupit od Smlouvy bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy se o důvodu pro odstoupení dozví, a to v písemné formě na adresu druhého účastníka, kterou uvedl při uzavírání Smlouvy, jinak toto právo zaniká.

 

 1. Formulář pro odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele naleznete ZDE.

 

VII.        Sdělení před uzavřením smlouvy

 

 1. Náklady na prostředky komunikace na dálku. Každý účastník smlouvy si hradí své vlastní náklady na komunikaci sám.
 2. Údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu. Cena za služby je splatná zálohově předem podle čl. II. těchto VOP
 3. Předmětem smlouvy není opakované plnění. Smlouva se neuzavírá na dobu neurčitou.
 4. Smlouva a tyto VOP upravují využití práva na odstoupení od smlouvy v souladu s čl. VI. těchto VOP.
 5. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel povinen uhradit poměrnou část ceny za poskytování služeb, jejichž plnění již začalo (zejména v případě dodání digitálního obsahu nebo poskytování jiné služby).
 6. Je-li součástí smlouvy povinnost poskytovatele dodat objednateli digitální obsah, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl již dodán s předchozím výslovným souhlasem objednatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, sděluje se objednateli, že v takovém případě nemá objednatel právo na odstoupení od smlouvy co do části dodání digitálního obsahu.
 7. Náklady na dodání služby či digitálního obsahu jsou zahrnuty v ceně.

 

 1. Údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i další podmínky pro uplatňování těchto práv.

 

Účastník má právo uplatnit reklamaci na vyúčtování ceny nebo na poskytovanou Službu, a to pouze prostřednictvím Poskytovatelovy e-mailové adresy kontakt@cleversolutions.cz

 

Reklamaci na vyúčtování ceny je Objednatel oprávněn uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou měsíců ode dne doručení vyúčtování ceny za poskytnuté Služby, jinak toto právo zanikne. Není-li vzhledem k druhu poskytované Služby vyúčtování ceny dodáváno, je oprávněn reklamaci uplatnit do dvou měsíců ode dne poskytnutí Služby. Podání reklamace nemá odkladný účinek na povinnost úhrady vyúčtovaných cen za poskytnuté Služby.

 

Reklamaci na poskytovanou Službu je Objednatel oprávněn uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne vadného poskytnutí Služby, jinak právo zanikne.

 

V případě, že bude reklamace shledána oprávněnou, budou Objednateli do 1 měsíce od vyřízení reklamace vráceny zaplacené částky za reklamované Služby nebo částky chybně vyúčtované, a to způsobem dle výslovného určení Objednatele. Přeplatek nebo již zaplacené částky mohou být ze strany Poskytovatele započteny na úhradu pohledávek za Objednatelem. V případě, že je dle platných daňových předpisů Poskytovatel povinen vystavit opravný daňový doklad („dobropis“), považuje se tento za doručený nejpozději k datu vrácení platby nebo provedení zápočtu ze strany Poskytovatele.

 

VIII.        Závěrečná ustanovení a řešení sporů

 1. Informace pro spotřebitele o mimosoudním řešení sporu. V případě, že dojde mezi Poskytovatelem a objednatelem produktu, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s koupí produktu nebo poskytnutím služeb, který se nepodaří́ vyřešit vzájemnou dohodou, může nabyvatel, který je spotřebitelem, podat návrh na mimosoudní́ řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká́ obchodní́ inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz web: adr.coi.cz

 

 1. Objednatel, který je spotřebitelem, může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která́ je zřízena Evropskou komisí na adrese.

 

 1. Tyto obchodní́ podmínky vstupují v účinnost dnem 1.8.2018. Poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky upravit a nové znění́ obchodních podmínek zveřejnit na webových stránkách. Každá́ smlouva se vždy řídí obchodními podmínkami platnými ke dni odeslání objednávky, není-li výslovně uvedeno jinak.